ประสบการณ์สำคัญอย่างไรในการปิดงบการเงิน

admin, 13 May 2023, Comments Off on ประสบการณ์สำคัญอย่างไรในการปิดงบการเงิน
Categories: บริการ

งบการเงินของบริษัทช่วยให้นักลงทุนประเมินว่าบริษัททำเงินได้ดีเพียงใดปิดงบการเงินบริษัทเป็นเจ้าของและเป็นหนี้อะไร และอะไรคือศักยภาพในการเติบโตของบริษัทปิดงบการเงินกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกากำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเผยแพร่บัญชีและงบการเงินรายไตรมาสปิดงบการเงินหลายคนที่ติดตามหุ้นของบริษัทสามารถคาดการณ์การประมาณการล่วงหน้าของรายงานผลประกอบปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงินการอย่างเป็นทางการได้รายงานประจำปี

มีกำหนดชำระภายในวันหลังจากปิดบัญชีของบริษัท ข้อมูลเดียวกันนี้จะต้องรายงานเป็นรายไตรมาสด้วย รายงานเหล่านี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด ตราบใดที่บริษัททำได้ตามหรือเกินความคาดหมาย หุ้นของบริษัทก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นส่วนประกอบต่าง ๆ มีดังนี้แสดงภาพรวมของฐานะการเงินของบริษัท โดยให้รายละเอียดของสินทรัพย์ หนี้สินปิดงบการเงิน

และยังรวมถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ปิดงบการเงินเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร หนี้สินรวมถึงเงินที่ บริษัท เป็นหนี้กับผู้อื่น เช่น เงินกู้ธนาคาร ค่าเช่าอาคารปิดงบการเงินการจ่ายเงินเดือนพนักงาน หรือแม้แต่ภาระหน้าที่ในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าในอนาคตปิดงบการเงินส่วนของผู้ถือหุ้นหรือทุนคือเงินที่จะเหลือหลังจากที่บริษัทขายสินทรัพย์ทั้งหมดและเคลียร์หนี้สินแล้วดังนั้นในงบดุลปิดงบการเงิน

สินทรัพย์จะแสดงทางด้านซ้ายปิดงบการเงิน

ด้านขวาคือหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นปิดงบการเงินสินทรัพย์จะแสดงรายการตามความรวดเร็วในการเปลี่ยนเป็นเงินสดปิดงบการเงินหนี้สินแสดงรายการตามวันที่ครบกำหนดนั่นคือปิดงบการเงินระยะเวลาปัจจุบันหรือระยะยาว ส่วนของผู้ถือหุ้น คือจำนวนเงินที่เจ้าของลงทุนในบางบริษัทกระจายรายได้ในรูปของเงินปันผลงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนให้ข้อมูลสรุปของกำไรของบริษัทสำหรับปีโดยเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายวลีบรรทัดล่างมาจากงบกำไรขาดทุนปิดงบการเงิน 2566 แสดงรายได้ รายได้สุทธิปิดงบการเงิน ปิดงบการเงินและกำไรต่อหุ้นของบริษัทงบกำไรขาดทุนประกอบด้วยกำไรต่อหุ้นนี่คือเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหากบริษัทกระจายรายได้ ที่ด้านบนใบแจ้งยอดจะแสดงยอดขายที่เกิดขึ้นระหว่างงวด จากด้านบนเมื่อเลื่อนลงมา ใบแจ้งยอดจะแสดงการหักต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ปิดงบการเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจะให้ “กำไร” หรือรายได้สุทธิ ค่าเสื่อมราคายังถูกหักออกจากกำไรซึ่งเป็นตัววัดการสึกหรอของสินทรัพย์ เช่น เครื่องจักร นอกจากนี้ยังบัญชีสำหรับรายได้ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยจ่ายปิดงบการเงินภาษีเงินได้ถูกหักที่บรรทัดล่างสุด คำนวณโดยนำกำไรสุทธิทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทปิดงบการเงิน

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website